Privacy Policy

 

Privacy Policy De Quilterie
 
 
Algemeen
De Quilterie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
De Quilterie houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee:
Dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Dat u door cursist of nieuwsbrief inschrijving ons toestemming heeft gegeven uw gegevens als beschreven te verwerken;
Dat we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Dat we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Dat we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens cursisten
Persoonsgegevens van cursisten worden door de Quilterie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het innen van les en/of workshop kosten;
Het verzenden van de nieuwsbrief per email;
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De opgave voor één of meer van de beschreven activiteiten
– Het op de hoogte blijven van het laatste nieuws van De Quilterie
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het De Quilterie maximaal de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
– Naam
– Adres
– Telefoon, email
– Bankrekening

Er zullen nooit meer persoonsgegevens worden gevraagd dan voor een te organiseren item nodig is.
Uw persoonsgegevens worden door de Quilterie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van inschrijving.
 
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door De Quilterie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen via email.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Quilterie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door De Quilterie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 
Verwerking van persoonsgegevens geïnteresseerden
Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door De Quilterie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming en/of afgifte visitekaartje;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Quilterie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Adres
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door De Quilterie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten webshop
Persoonsgegevens van klanten en/of verkoop via webshops worden door De Quilterie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de verkoop;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Het zenden/ontvangen van facturen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Quilterie de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Naam
– Contactpersoon
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Telefoon, email
– Bankrekening

Uw persoonsgegevens worden door De Quilterie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van één of meer hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van de website van De Quilterie
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, of waarvan de privacy statement niet hebben gecontroleerd.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU of zich niet verbinden aan de verordeningen zoals deze gelden binnen de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming
is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
De Quilterie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens De Quilterie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze vrijwilligers/medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Veranderingen
We behouden het recht om onze Privacy policy aan te passen als we dat noodzakelijk achten.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
De Quilterie
Nieuwe Kerkstraat 18
4421 KA Kapelle- Biezelinge
Email: info@dequilterie.nl